Tuoretta“vihreää” piha­maal­le odo­tel­les­sa voi luon­non vil­liyr­teis­tä naut­tia nyt kui­vat­tu­na rou­hee­na ja jau­hee­na.
Kui­va­tuis­sa vil­liyr­teis­sä säi­ly­vät super­ter­veel­li­set vita­mii­nit ja hive­nai­neet läpi tal­ven.
Vil­liyrt­te­jä voi käyt­tää lisää­mäl­lä nii­tä ruo­kaan hiu­kan ennen tar­joi­lua.
Vadel­man­leh­ti­rou­he sovel­tuu hyvin teek­si, mut­ta käyt­tö ruu­an­lai­tos­sa on toki yhtä suo­si­tel­ta­vaa.
Jokai­sen kau­pas­tam­me oste­tun vil­liyrt­ti­pus­sin muka­na seu­raa lyhyt kuvaus kysei­ses­tä vil­liyr­tis­tä ja sen käytöstä.

Tuot­tei­den hyvin rajoi­te­tun mää­rän takia tilauk­set tois­tai­sek­si ainoas­taan säh­kö­pos­tit­se.
OLE NOPEA JA OSTA!

VIL­LIYR­TIT TUTUKSI
Tun­net­ko oman ympä­ris­tö­si vil­li­her­kut?
Tren­dik­käät vil­li­her­kut kut­su­vat sadon­kor­juuseen jo kevääl­lä kun viher­tä­vät ver­sot pus­ke­vat maanpinnalle.
Vil­li­vi­han­ne­saar­re­ait­ta on lähem­pä­nä kuin uskot­kaan-usein omas­sa pihapiirissä.
Tule oppi­maan ja yllä­ty vil­li­vi­han­nes­ten terveellisyydestä.
Oppi­mis­tuo­kiois­sa tutus­tu­taan alu­eel­lam­me ylei­ses­ti esiin­ty­viin luon­non­kas­vei­hin eli hort­taan, nii­den keruuseen, säi­lö­mi­seen ja käyttömahdollisuuksiin.
VIL­LIYRT­TI­KÄ­VE­LY kes­to n.1 tun­ti, min. 4 hlöä. tun­nis­te­taan ja kerä­tään villivihanneksia
15€/hlö
VIL­LIYRT­TI­LUEN­TO kes­to 1–4tuntia, min. 5 hlöä. kuul­laan ylei­sim­mis­tä vil­li­vi­han­nek­sis­ta ja nii­den käytöstä
100€/tunti
VIL­LIYRT­TI­KURS­SI kes­to n. 4tuntia, min. 5hlöä. kerä­tään ja kokataan
50€/hlö
Ota roh­keas­ti yhteyt­tä ja ker­ro toiveistasi!
Tulen mie­lel­lä­ni ker­to­maan vil­li­vi­han­nek­sis­ta esim. työ­po­ru­kal­le tai ystä­vys­ten illan­viet­toon, ryh­mä voi myös tul­la luok­se­ni Ranta-Korpelaan.
SEU­RAA­VAT SOVI­TUT VILLIYRTTIKURSSIPÄIVÄT:
-
 

Vil­liyrt­te­jä tulos­sa myös myyn­tiin verk­ko­kaup­paan kevään aikana.

  

Sak­sa­lai­nen “maus­te­gu­ru” Ste­fan Lemc­ke vie­rai­li luo­na­ni vii­me elo­kuus­sa.
Vie­rai­lun aihee­na oli suo­ma­lai­set vil­liyr­tit ja nii­den käyt­tä­mi­nen.
Tar­joi­lin hänel­le aluk­si vil­liyrt­ti­sie­men­näk­ki­lei­pää kuuse­kerk­kä­le­vit­teen kera sekä pih­la­jan­leh­ti­juo­maa-raik­kai­ta ja met­säi­siä maku­ja.
Ste­fan ais­ti jopa popcor­nin maun näk­ki­lei­väs­sä­ni.
Kerä­sim­me eri­lai­sia leh­tiä; vadel­maa, suo­la­hei­nää, sian­kär­sä­möä, vuo­hen­put­kea, ketun­lei­pää, poi­mu­leh­teä, mai­to­hors­maa, aho­man­sik­kaa sekä voi­kuk­kaa. Ste­fan ihmet­te­li ja ihas­te­li vil­liyrt­tien run­sas­ta tar­jon­taa.
Val­mis­ta­mam­me vil­liyrt­ti­sa­laat­ti ja jugurt­ti­kas­ti­ke nau­tit­tiin Jär­vi­sy­dä­mes­sä yhdes­sä joh­ta­ja­tar Tan­ja Heis­ka­sen kans­sa.
Lah­joi­tin Ste­fa­nil­le mukaan Sak­saan itse­ke­rää­miä ran­ta­sal­me­lai­sia vil­liyrt­te­jä kui­vat­tui­na yrt­ti­jau­hei­na.
Vil­liyrt­ti­huu­ma levi­ää ja kasvaa!


Rak­kau­des­ta villiyrtteihin

Kat­rii­na Pie­ti­läi­nen
Vil­liyrt­tioh­jaa­ja
Ran­ta-Kor­pe­la

Kie­lo­tie 30 B, Ran­ta­sal­mi
p. 040‑5657 357
s‑posti: katriina.pietilainen@siolapalvelut.fi