Toimitusehdot

YRI­TYS SiO­la Pal­ve­lut Y‑tunnus 2840284–5 (jäl­jem­pä­nä verk­ko­kaup­pa) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Pidä­täm­me oikeu­den toi­mi­tuseh­to­jen ja hin­to­jen muu­tok­siin. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

www.siolapalvelut.fi/kauppa/

Puhe­lin: 0443245887
Pos­tio­soi­te: Kie­lo­tie 30 b 58900 Rantasalmi

Tilaaminen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan koti­si­vuil­la lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus lähe­te­tään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toimituskulut.

Maksaminen

Verk­ko­kau­pan mak­su­vä­lit­tä­jä­nä toi­mii Bam­bo­ra Pay­Form (Pay­byway Oy, y‑tunnus 2486559–4), joka on rekis­te­röi­ty Finans­si­val­von­nan yllä­pi­tä­mään mak­su­lai­tos­re­kis­te­riin. Mak­sa­mi­seen siir­ry­tään Bam­bo­ran verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta ja tiliot­teel­la ja las­kul­la mak­sun saa­ja­na näkyy Bam­bo­ra tai Pay­byway Oy. Bam­bo­ra välit­tää mak­sut verk­ko­kaup­pi­aal­le. Mak­sa­mi­nen on tur­val­lis­ta, sil­lä kaik­ki mak­su­ta­pah­tu­maa kos­ke­vat tie­dot väli­te­tään salat­tua yhteyt­tä käyt­täen niin ettei kukaan ulko­puo­li­nen taho näe mak­su­ta­pah­tu­man tietoja.

Kaup­pa syn­tyy verk­ko­kau­pan asiak­kaan ja verk­ko­kau­pan välil­le. Verk­ko­kau­pan vas­tuul­la ovat kaik­ki kaup­paan liit­ty­vät velvoitteet.

Lue lisää Bam­bo­ras­ta: https://www.bambora.com

Maksutavat

Pay­Form-pal­ve­lun kaut­ta voit mak­saa verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la, lom­pa­kol­la, mak­su­kor­teil­la (credit/debit), las­kul­la tai osa­mak­sul­la. Käy­tet­tä­vis­sä ovat seu­raa­vat mak­su­ta­vat: Osuus­pank­ki, Nor­dea, Dans­ke Bank, Oma Sääs­tö­pank­ki, Sääs­tö­pank­ki, Aktia, Pai­kal­li­so­suus­pan­kit, SPank­ki, Han­dels­ban­ken, Ålands­ban­ken, Mobi­le­Pay, Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, Mas­terCard- ja Debit Mas­terCard ‑kor­tit, sekä Jous­to ja Euroloan.

Mobi­le­Pay: Voit mak­saa Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la­si mikä­li olet sal­li­nut verk­ko­kau­pois­sa mak­sa­mi­sen sovel­luk­sen ase­tuk­sis­ta. Mobi­le­Pay­lom­pa­kol­la suo­ri­te­tut mak­sut veloi­te­taan lom­pak­koon lii­te­tyl­tä mak­su­kor­til­ta. Mikä­li mak­sun veloit­ta­mi­nen mak­su­kor­til­ta epä­on­nis­tuu, Mobi­le­Pay-lom­pa­kol­la mak­sa­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta verkkokaupassa.

Jous­to: Voit mak­saa Jous­to Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la yli 4000 suo­ma­lai­ses­sa verk­ko­kau­pas­sa. Las­kul­la saat 14 vrk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur) ja Osa­mak­sul­la max. 12 kk mak­suai­kaa (las­ku­tus­mak­su 4,90 eur ja kuu­kausi­kor­ko 2,42 %). Lisä­tie­to­ja Jous­tos­ta osoit­tees­sa www.jousto.com

Euro­loan: Euro­loan Las­kul­la saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta ja 14 päi­vää koro­ton­ta mak­suai­kaa. Voit myös halu­tes­sa­si muut­taa las­kun käte­väs­ti osa­mak­suk­si. Euro­loan Osa­mak­sul­la mak­saes­sa­si voit vali­ta itsel­le­si sopi­van mak­sua­jan (3 kk, 6 kk, 12 kk, 24 kk) ja saat tilaa­ma­si tuot­teet ennen mak­sa­mis­ta. Voit myös mil­loin tahan­sa mak­saa koko sum­man ker­ral­la ilman lisä­ku­lu­ja. Euro­loan Las­kun tai Osa­mak­sun voi­vat vali­ta mak­su­ta­vak­si Suo­mes­sa asu­vat, yli 20-vuo­ti­aat asiak­kaat. Mak­su­ta­pa on mah­dol­li­nen 10–2000 euron ostok­sil­le. Osa­mak­su las­ku­te­taan 30 päi­vän välein, ja esi­mer­kik­si arvol­taan 1500 euron ostok­sen todel­li­nen vuo­si­kor­ko on 27,9 % mak­sua­jan olles­sa 12 kk (sis. kor­ko, las­ku­tus­li­sä ja avaus­mak­su). Rahoi­tus­pal­ve­lul­lem­me on myön­net­ty Avain­lip­pu takeek­si koti­mai­ses­ta laa­dus­ta. Lisä­tie­to­ja Euro­loa­nis­ta osoit­tees­sa www.euroloan.fi/luotot/laskujaosamaksu

Euro­loan Con­su­mer Finance Oyj:llä on oikeus tar­kas­taa Euro­loan Las­kul­la tai Osa­mak­sul­la mak­sa­van asiak­kaan luot­to- ja osoi­te­tie­dot ja myön­tää tai evä­tä luot­to nii­den perus­teel­la. Euro­loan Con­su­mer Finance Oyj (2159120–9) on vuo­des­ta 2007 asti toi­mi­nut suo­ma­lai­nen rahoi­tusa­lan yritys.

Bam­bo­ra Pay­Form ‑mak­su­pal­ve­lun yhteystiedot

Bam­bo­ra Pay­Form, Pay­byway Oy (Y‑tunnus 2486559–4)
Säh­kö­pos­ti: payform@bambora.com
Puhe­lin: 029 300 5050 (arki­sin klo 9–16)
Pos­tio­soi­te: Laser­ka­tu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitus

Tilauk­sia pos­ti­te­taan arki­päi­vi­sin. Varas­tos­ta toi­mi­tet­ta­vien tuot­tei­den toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 3–5 arki­päi­vää. Mikä­li toi­mi­tet­ta­vat tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta, toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 1–3 viik­koa. Toi­mi­tus­ku­lut mää­räy­ty­vät vali­tun toi­mi­tus­ta­van, mah­dol­lis­ten lisä­pal­ve­lu­jen, tilauk­sen pai­non ja koon mukaan. Näet toi­mi­tus­ku­lut verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa ennen tilauk­sen lopul­lis­ta hyväksymistä.

Mikä­li tuo­te on kadon­nut tai vioit­tu­nut toi­mi­tuk­sen aika­na, tulee täs­tä ilmoit­taa vii­py­mät­tä, mut­ta kui­ten­kin 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa verk­ko­kau­pal­le. Toi­mi­tuk­ses­sa vioit­tu­neis­ta pake­teis­ta tulee vii­py­mät­tä ilmoit­taa toi­mi­tuk­ses­ta vas­tan­neel­le yhtiölle.

Palautukset

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuot­teet. Palau­tet­ta­vat tai vaih­det­ta­vat tuot­teet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyn­ti­kun­toi­sia. Halu­tes­sa­si palaut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verk­ko­kaup­paan ja kysy palau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteys­tie­to­si sekä tili­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten.

Tilauksen peruuttaminen, virhevastuu ja reklamaatiot

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la sähköpostitse.

Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Kulut­ta­jal­la on oikeus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaistavaksi.