Pyykkietikka

Pyyk­kie­tik­kaa voi­daan käyt­tää kuten pyy­kin huuh­te­luai­net­ta. Sitä annos­tel­laan pyyk­ki­ko­neen huuh­te­luai­ne­lo­ke­roon 3–6 kor­kil­lis­ta.

EKO­LO­GI­NEN, TUR­VAL­LI­NEN JA YMPÄ­RIS­TÖYS­TÄ­VÄL­LI­NEN KOTI­MAI­NEN TUO­TE

Pyyk­kie­ti­kan teh­tä­vät:

 • pois­taa pesuai­ne­jää­miä pes­tä­vis­tä vaat­teis­ta
 • pitää pyy­kin­pe­su­ko­neen puh­taa­na ja raik­kaa­na
 • pois­taa han­ka­lia haju­ja kuten savu, home, hiki ja ras­va ym
 • kir­kas­taa pyy­kin väre­jä
 • pois­taa tah­ro­ja
 • vähen­tää säh­köi­syyt­tä
 • sopii kai­kil­le kone­pes­tä­vil­le vaat­teil­le (myös urhei­lu­vaat­teet)
 • ei sisäl­lä ylei­ses­ti aller­gi­soi­via ainei­ta
 • anti­sep­ti­nen tuo­te, joka pois­taa myös vaat­tei­den kel­las­tu­mis­ta

Eti­kan tuok­su haih­tuu koko­naan pois pyy­kis­tä vii­meis­tään pyy­kin kui­vues­sa!

Pyy­kis­tä tulee hur­maa­van peh­me­ää ja rai­kas­ta!

RAVIS­TET­TA­VA ENNEN KÄYT­TÖÄ

Pyyk­kie­tik­ka on saa­ta­va­na 500ml kier­rä­tet­tä­väs­sä muo­vi­pul­los­sa 8  eri tuok­su­na:

 • Laven­te­li
 • Sit­ruu­na
 • Män­ty
 • Vih­reä ome­na
 • Kuk­ka­ke­to
 • Pipar­mint­tu
 • Vii­ni­ry­pä­le
 • Tuhat ja yksi yötä

Saa­ta­va­na myös suu­rem­mat 2 ja 5 lit­ran pak­kaus­koot.
Tilaa heti ja hur­maan­nu
 

Siivousetikka

Sii­vouse­tik­ka on yleis­puh­dis­tusai­ne!

 • Suih­ku­te­taan suo­raan puh­dis­tet­ta­vaan sii­vous­koh­tee­seen.
 • Eko­lo­gi­nen, tur­val­li­nen ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­nen koti­mai­nen tuo­te!
 • Sopii kai­kil­le kodin kovil­le pin­noil­le (ikku­nat, lat­tiat, sau­nan lau­teet, pei­lit, lavu­aa­rit jne.)
 • Sovel­tuu myös erin­omai­ses­ti lem­mik­kie­läin­ten “pik­ku­va­hin­ko­jen” puh­dis­ta­mi­seen (pois­taen haju­ja ja rai­kas­taen.)

RAVIS­TET­TA­VA ENNEN KÄYT­TÖÄ

Ei sovi poly­ak­ry­laa­til­le (esim, plek­si), alu­mii­nil­le, mar­mo­ril­le, kalk­ki­ki­vel­le, van­hoil­le ema­lias­tioil­le.

Sii­vouse­tik­ka on saa­ta­va­na 500ml suih­ke­pul­lois­sa kol­me­na eri tuok­su­na:

 • Sit­ruu­na
 • Laven­te­li
 • Vih­reä ome­na

HELP­POA JA HAUS­KAA

Tilaa sii­vouse­tik­ka kau­pas­ta.

Kaik­kia tuot­tei­tam­me on saa­ta­vil­la myös eko­lo­gi­sis­sa täyt­tö­pak­kauk­sis­sa.