Befree tuotteet

Befree smart

Bio­lo­gi­siin ent­sy­maat­ti­siin ainei­siin perus­tu­va yleis­puh­dis­tusai­ne.

Hajot­taa orgaa­nis­ta aines­ta ja ras­vaa tehok­kaas­ti yksin­ker­tai­ses­ti ja nopeas­ti.
Sopii kai­kil­le pin­noil­le ja mate­ri­aa­leil­le, jopa her­kil­le.

Smart on teho­kas puh­dis­tusai­ne, jos­sa yhdis­ty­vät ent­sy­maat­ti­set bio­lo­gi­set omi­nai­suu­det, jot­ka hajot­ta­vat orgaa­ni­sia ainek­sia yhdes­sä ras­van­pois­to-omi­nai­suu­den kans­sa. Tuo­te mah­dol­lis­taa tehok­kaan puh­dis­tuk­sen sekä ras­van­pois­ton kai­ken­lai­sil­ta pin­noil­ta nopeas­ti, hel­pos­ti ja tehok­kaas­ti, mikä tekee sii­tä sopi­van yleis­puh­dis­tusai­neen usei­siin eri käyt­töym­pä­ris­töi­hin.

Tuo­te on niin pin­noil­le, ihmi­sil­le, eläi­mil­le ja ympä­ris­töl­le tur­val­li­nen yleis­pe­suai­ne. Se on suun­ni­tel­tu kovien pin­to­jen pesuun, mut­ta bio­lo­gis­ten omi­nai­suuk­sien­sa ansios­ta sovel­tuu se myös erin­omai­ses­ti peh­meil­le pin­noil­le.

Smart on eko­suun­ni­tel­tu, eli tuot­teen hai­tal­li­set ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set on mini­moi­tu sen koko elin­kaa­ren ajal­ta. Sil­le on myön­net­ty EU-ympä­ris­tö­merk­ki (EU-Eco­la­bel).

Käyt­tö­oh­jeet:

Käyt­tö­val­mis.
Suih­ku­ta suo­raan puh­dis­tet­ta­val­le pin­nal­le ja pyy­hi nih­keäl­lä lii­nal­la. Tah­ro­jen ja pint­ty­neen lian pois­to: Anna aineen vai­kut­taa muu­ta­man sekun­nin ajan ennen pyyh­ki­mis­tä pois.

HUOM. Käy­tet­täes­sä vaha­tuil­la tai laka­tuil­la pin­noil­la, tes­taa tuo­tet­ta ensin pie­nel­le alu­eel­le.

Koko 0,75 L.

pH: 10,5 — 11,5.
Säi­ly­tys +5°C — +30°C.

 

Befree Whitelime

Moni­käyt­töi­nen kal­kin­pois­toai­ne, jos­sa on:

  • kasau­tu­mis­ta estä­vä vai­ku­tus
  • puh­dis­tuso­mi­nai­suu­det
  • miel­lyt­tä­vä tuok­su

Whi­te­li­me, pois­taa tehok­kaas­ti kal­kin kai­kil­ta pin­noil­ta, samal­la puh­dis­taen ja desin­fioi­den pin­nat vahin­goit­ta­mat­ta nii­tä.

Befree Whi­te­li­me on täy­sin vapaa fos­faa­teis­ta, metal­leis­ta, aller­gee­neis­ta sekä eläin­pe­räi­sis­tä aine­so­sis­ta. Tuo­te perus­tuu siis täy­sin luon­nol­li­siin ainei­siin ja on tur­val­li­nen koko per­heel­le ja ympä­ris­töl­le.

Käyt­tö:

Suih­ku­ta tuo­tet­ta suo­raan puh­dis­tet­ta­val­le pin­nal­le, jon­ka jäl­keen anna vai­kut­taa muu­ta­ma sekun­ti tai minuut­ti jos lika on han­ka­laa ja vah­vas­ti pint­ty­nyt­tä. Tämän jäl­keen puh­dis­ta ja irroi­ta kos­teal­la lii­nal­la, jon­ka jäl­keen kui­vaa kui­val­la rätil­lä. Tuo­tet­ta voi käyt­tää monil­le pin­noil­le monis­sa pai­kois­sa, esi­mer­kik­si: keit­tiöis­sä, ves­sois­sa, veneis­sä, sekä kaik­kial­la muu­al­la mis­sä kalk­ki­ki­ven tai muun kivet­ty­neen mate­rian pois­toa vaa­di­taan. Tuo­te pois­taa myös ruos­tet­ta kupa­ri­pin­noil­ta.

Koko 0,75 L.

pH: 2 — 3.
Säi­ly­tys +5°C — +30°C.

 

Befree Greenfloor

Befree Home Greenfloor on ent­sy­maat­ti­nen ja tii­vis­tet­ty lat­tian­pe­suai­ne, joka pois­taa ras­vaa, puh­dis­taa ja kiil­lot­taa kai­ken­lai­set lat­tiat.
Greenfloor sopii nope­aan, tehok­kaa­seen ja tur­val­li­seen puh­dis­tuk­seen kai­ken­lai­sil­la lat­tia­pin­noil­la niin sisä- kuin ulko­ti­lois­sa.
Tuo­te sopii mm. seu­raa­vil­le lat­tia­ma­te­ri­aa­leil­le: puu, par­ket­ti, lami­naat­ti, lino­leum, keraa­mi­set laa­tat, mar­mo­ri, luon­non­ki­vi, sement­ti jne.

Tuo­te sisäl­tää anio­ni­sia pin­ta-aktii­vi­sia ainei­ta <5% sekä kiil­lot­ta­via ja liu­kas­tu­mis­ta estä­viä vaho­ja ja jät­tää miel­lyt­tä­vän ja puh­taan tuok­sun. Tuo­tet­ta ei tar­vit­se huuh­del­la.

  • Puh­dis­taa
  • Sani­toi
  • Pois­taa ras­vaa
  • Kiil­lot­taa

Greenfloor on eko­suun­ni­tel­tu eli sen hai­tal­li­set ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set on mini­moi­tu sen koko elin­kaa­ren ajal­ta (ISO-stan­dar­di 14.006). Täy­sin bio­ha­joa­va Greenfloor ei sisäl­lä  fos­faat­te­ja, bio­si­de­ja, metal­le­ja, aller­gee­ne­ja eikä eläin­pe­räi­siä aine­so­sia. Tuo­te on val­mis­tet­tu  luon­nol­li­sis­ta raa­ka-aineis­ta ja on tur­val­li­nen pait­si pin­noil­le myös ihmi­sil­le, eläi­mil­le ja ympä­ris­töl­le.

Käyt­tö:

Kaa­da Greenfloo­ria puo­li­kas kor­kil­li­nen (20 ml) ämpä­riin ja lisää sekaan 5 lit­raa KYL­MÄÄ VET­TÄ.
Vai­ke­aan likaan kaa­da koko­nai­nen kor­kil­li­nen (40 ml) vii­teen lit­raan KYL­MÄÄ VET­TÄ. Mop­paa lat­tia ja anna kui­vua.
Käy­tet­täes­sä puu­lat­tioil­la puris­ta mop­pi hyvin kui­vak­si ennen käyt­töä.
HUOM! Huuh­te­lu ei ole tar­peen.

Riit­toi­sa tii­vis­te: 1 lit­ra riit­tää jopa 50:een pesu­ker­taan.

Koko 1 L.

pH: 7–9
Säi­ly­tys +5°C — +30°C.